Elevrådet

Barnekonvensjonens artikkel 12 presiserer at alle barn har rett til å si sin egen mening og at deres meninger skal bli hørt. Derfor har Den norske skolen i Brussel fokus på at et elevråd skal opprettes og at elevenes stemme skal bli hørt. Hver høst velger trinnene egne tillitsvalgte. Disse tillitsvalgte har gjennom en demokratisk prosess blitt valgt inn til DNSB sitt elevråd. Elevrådet er elevenes stemme inn mot skolen. Det er gjennom dette medvirkningsorganet at elevene tar opp og diskuterer saker som påvirker elevene. De tillitsvalgte har som ansvar å videreføre meningene til alle elevene på sitt trinn, dette er en viktig del av elevdemokratiet. De tillitsvalgte gjennomfører klassens time hvor de legger til rette at alle stemmer blir hørt. Deretter tar elevrådet opp sakene på elevrådsmøtet og etterhvert med skoleledelsen. Elevrådet har også ansvar for å arrangerer diverse elevarrangementer på skolen. Dette kan for eksempel være elevkvelder med kiosk og diskotek, Operasjons Dagsverk, spillkvelder og aktivitetsdager. Elevrådet skal være med på å både ivareta elevdemokratiet men også det sosiale miljøet mellom elevene og trinnene.