På campus

Campus 🎓

DNSB deler campus med l’École Européenne de Bruxelles-Argenteuil (EEBA). Her går elever fra andre nordiske land som Sverige, Danmark og Finland, i tillegg til elever fra en rekke andre land fra hele verden. Timeplanene på Campus er lagt opp slik at jevnaldrende elever på tvers av skolene har friminutt og lunsj samtidig. I tillegg arrangerer skolene flere felles prosjekter og aktiviteter, slik at elevene får en bedre mulighet til å bli kjent med hverandre og til å kunne praktisere språk. Campus har et stort uteområde med gode fasiliteter. Utendørs finnes kunstgressbane, tennisbane, lekeplass og store grøntområder. I tillegg har vi en svært godt utstyrt gymsal, kjemirom, biologilaboratorium, skolebibliotek og egen konsertsal. Det finnes også egen kantine der elevene kan melde seg på en ordning med sunn varm skolelunsj.
bilde__0002_Språkundervisning-min

Språkundervisning

Å reise fra Norge for å begynne på en internasjonal skole kan by på ulike utfordringer. Det å havne i et nytt og ukjent skolesystem med en helt annen struktur og et høyere tempo kan være en krevende omstilling for mange elever. Når samtlige fag blir undervist på et språk eleven ikke mestrer fullstendig eller føler seg fortrolig eller komfortabel med, kan også dette oppleves som utfordrende. Samtidig har de fleste som velger å flytte til utlandet et ønske om at barna skal lære seg språk i løpet av utenlandsperioden. Derfor er det helt naturlig at språk blir en viktig del av skolehverdagen på Den norske skolen i Brussel. Ettersom DNSB tilbyr utvidet skoledag har vi god tid til å lære språk. Klassene våre har doblet engelskundervisning sammenlignet med skoler hjemme i Norge. Vi underviser fransk tre timer i uka helt fra første klasse, og på ungdomstrinnet har vi også ekstra undervisning i fransk i tillegg til fransk som fremmedspråk. Samtidig er det viktig for oss å ta et steg av gangen. Det viktigste språket vi lærer oss er morsmålet, og vi mener det er viktig å kunne bruke morsmålet som ledsager på veien mot nye språk. Både det å kunne sammenligne, se likheter og ulikheter mellom morsmålet og fremmedspråkene.

Til ettertanke:

Jim Cummins studie fra 1980 av 1210 immigrantbarn i Canada tyder på at det tar mellom 5 og 7 år til å tilegne seg andrespråksferdigheter på et nivå som gjør at en kan fungere i læringssituasjoner, og mestre skolespråket (Wagner, Strömquist, Oppstad, 2008, s. 60).

bilde__0009_Bibliotek-min

Skolebiblioteket

DNSB deler skolebibliotek med de andre skolene på campus. Samlingen består av ca. 15.000 bøker fordelt på seks språk: norsk, dansk, finsk, svensk, samt engelsk og fransk. Biblioteket har en variert faktaavdeling med bøker innen ulike emner og sjangre, og skjønnlitteratur for alle nivåer fra førskole til voksen. Den norske seksjonen oppdateres jevnlig med ny og variert litteratur. Elevene får være med og ønske seg nye bøker, noe som er svært motiverende for leselysten. Klassene har faste bibliotekstimer med leseøkter hver uke og blir godt kjent på biblioteket. Både skolebibliotekar og kontaktlærer er tilstede for å veilede elevene i valg av bok. Målet er å finne “rett bok til rett elev”. Et koselig lesehjørne med puter og tepper brukes både til høytlesing og egenlesing. Elevene får også prøve seg på praktisk biblioteksarbeid. Etter tur får de rollen som biblioteksassistent med faste oppgaver; scanne inn- og utlån i biblioteksregisteret Cicero, sortere bøker og sette dem ut på hyllen i alfabetisk rekkefølge. Assistenten kan også gi boktips og fortelle om sin favorittbok til klassen. I april arrangeres hvert år felles bokuke med de andre skolene på campus. Fokus på lesing og litteratur med aktiviteter som lesebingo, lesemaraton, bokbyttedag, bokmarked, quiz, bokparade osv. Skaper leseglede på tvers av alder, bakgrunn og språk. Foreldre er også velkomne til å låne bøker!
bilde__0007_Digitale ressursar-min

Digitale ressurser

Verden suser avgårde og teknologien utvikler seg i full fart. På DNSB er det viktig å holde følge og være i tråd med utviklingen. Alle våre klasserom er utstyrt med digitale interaktive tavler. På ungdomstrinnet har alle elevene macbook og klassen bruker også mange nettbøker og digitale læreverk. På 1.-7. trinn er alle elever utstyrt med iPad med eget tastatur. Da blir det naturlig for oss at store deler av arbeidet foregår på de digitale ressursene vi har tilgjengelig. Elevene på DNSB har tradisjon for å innarbeide god kompetanse innen digital tekstbehandling, design, nettvett og IKT-forståelse.

Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. Det innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye og endrede læringsprosesser og arbeidsmetoder, men stiller også økte krav til dømmekraft.

Ved bruk av digitale verktøy i underveisvurderingen kan elever og lærere kommunisere, respondere og dokumentere i samme system. Vurderingene kan være tilgjengelige for begge parter for oppfølging, både i læringsprosessen og i etterkant.

bilde__0000_Uteskule-min

Uteskole

Å ta med klasserommet ut i naturen er typisk norsk. Det er kanskje derfor Den norske skolen i Brussel er den eneste skolen i Belgia som har uteskole? Men ute er jo tross alt det beste naturfagsrommet. Vi ser på skogen som et utstyrsskap som aldri blir tomt. Det er et klasserom som lever, i ordets rette forstand. Ute er forresten også en god gymsal. Det er f.eks verdens største hinderløype. Naturlandskapet tilbyr muligheter for allsidig lek og fysisk aktivitet, og dette fører til motorisk utvikling og læring hos barna. På uteskole har vi mat og helse og vi lærer å lage mat på bål. På uteskolen har vi kunst og håndverk når elevene lager kunst i naturen. Enten uoppfordret gjennom lek, eller når de har fått konkrete oppgaver som naturvev, mønsteroppgaver eller landart. Hos oss er det viktig med uteskole. Det gir det rom for samhandling og relasjonsbygging. Det gir også de yngste elevene litt ekstra albuerom fra en ellers travel skolehverdag.

bilde__0001_Tilpassa opplæring-min

Tilpasset undervisning

Med høy lærertetthet er det godt tilrettelagt for tilpasset undervisning på Den norske skolen i Brussel. Den høye lærertettheten gir oss muligheter til å jevnlig kunne ta mindre grupper med elever ut av klasserommet for å jobbe med tilpassede opplegg sammen med en lærer. I tillegg har skolen lagt opp norsk- og matematikkundervisning parallelt på alle trinn, noe som også gir oss muligheter for å sette sammen aldersblandede grupper på tvers av de normale klassesammensetningene dersom det skulle være behov.

Søke skoleplass? 🎓

Ønsker du å søke skoleplass på Den norske skolen i Brussel? Målet vårt er alltid å være det naturlige skolevalget for norske familier i området rundt Brussel. Hos oss er elevene del av det største norske skolemiljøet i Belgia! Ring eller send e-post dersom du ønsker mer informasjon.

Søknad om skoleplass gjøres via iskole: dnsb.iskole.net/soker