Stasjonsundervisning

bilde__0007_Rullering10-min

Stasjonsundervisning på DNSB

Hver uke deltar alle klassene på skolen i et eget stasjonsopplegg som er produsert og utformet av lærerne ved DNSB. Opplegget er utviklet for å trene elevenes lese- og skriveferdigheter gjennom å anvende ulike strategier og metodebruk. Elevene arbeider i aldersblandede grupper. Disse er sammensatt med et mål om å sikre at alle elever får best mulig utbytte av opplegget – både faglig og sosialt. Vi jobber med temabaserte prosjekter en dobbeltime hver uke over et treukersperspektiv. Når hver treukersperiode er over sitter elevene igjen med et ferdig produkt som resultat av stasjonsperioden. Gruppene får ulike oppdrag om hva sluttproduktet skal være mellom hver periode. Det kan være muntlige eller skriftlige tekster innenfor ulike sjangre, digitale presentasjoner, skuespill, filmer, podcaster og mye mer. Sluttproduktet tar utgangspunkt i en nøye utvalgt inspirasjonstekst som hver gruppe har blitt tildelt. I løpet av første periodeuke bruker elevene mye tid på å bli kjent med inspirasjonsteksten ut fra ulike innfallsvinkler.

Første uke besøker gruppene seks stasjoner der hver stasjon varer i kun 12 minutter. Samtlige stasjoner er enten lærerstyrt eller lærerveiledet:

Leseforståelse: Veiledet lesing, begrepstrening og ordavklaring. Denne stasjonen bemannes av to lærere.

Lytting og leseopplevelse: Her leser lærer for elevene. Denne teksten er forskjellig fra inspirasjonsteksten. Elevene tegner eller tar notater.

VØ(L)-stasjon: Et VØL-skjema er et hjelpemiddel for leseopplæring i skolen. Skjemaet har som mål at elevene skal reflektere over forkunnskaper de har om et tema og hva de ønsker å lære mer om, før de søker etter videre informasjon. Teknikken er inspirert av konstruktivistisk pedagogikk.

Inspirasjonsstasjon: Her arbeider elevene med brainstorming, tankekart, stikkord og ideémyldrer i grupper eller par for å komme opp med en plan for sluttproduktet.

Produktforberedelse: Elevene presenterer hva produktet/produktene til gruppen skal være. Det blir lagd en fremgangsplan i samarbeid med lærer slik at elevene vet hva de skal arbeide videre med de kommende ukene.

Let-i-teksten-stasjon: Basert på gruppas nivå arbeides det med alt fra å lete etter bokstaver, lyder, diftonger, konsonantforbindelser, stavelser, ordklasser og form, fremmedord, utfordrende ord osv. De ulike funnene diskuteres og funderes over sammen med lærer.

bilde__0012_Rullering4-min

De to siste arbeidsukene skal elevene innom tre stasjoner. Derfor har de også dobbelt så lang tid på hver stasjon sammenlignet med første uke. I tillegg er det flere lærere til stede på hver stasjon. Nå er det større fokus på arbeidet med sluttproduktet, og elevene skal allerede ha med seg en plan fra første rulleringsuke. Den andre uka besøker elevene følgende stasjoner:

Studytime: Her arbeider elevene med å sette seg grundigere inn i inspirasjonsteksten sin og leter etter ytterligere informasjon rundt temaet i teksten.

Skrivestasjon: Selv om formen av sluttproduktet varierer vil elevene alltid måtte arbeide med å utforme et skriftlig aspektet av sluttproduktet sitt.

Praktisk kreativ stasjon: På denne stasjonen jobber elevene med illustrasjoner, uttrykksmetoder og andre kreative former som skal være med å fremstille sluttproduktet. Denne stasjonen er også viktig for å gjøre arbeidet mer allsidig.

bilde__0011_Rullering5-min

Tredje uke gjennomføres også tre stasjoner, men kun to av stasjonene består av forberedende arbeid. Den siste stasjonen møtes hele skolen for å presentere og vise frem produktene sine:

Skrivestasjon: Oppfølger av skrivestasjonen i uke to. Her ferdigstilles teksten mens det er også fokus på design og oppsett.

Lesestasjon: Her jobber gruppene med fremførelse, intonasjon og stemmebruk.

(VØ)L-stasjon: Her presenteres/fremføres produktet gruppene har lagd og hva elevene har lært i løpet av treukersperioden.

Søke skoleplass? 🎓

Ønsker du å søke skoleplass på Den norske skolen i Brussel? Målet vårt er alltid å være det naturlige skolevalget for norske familier i området rundt Brussel. Hos oss er elevene del av det største norske skolemiljøet i Belgia! Ring eller send e-post dersom du ønsker mer informasjon.

Søknad om skoleplass gjøres via iskole: dnsb.iskole.net/soker