Nyhetsbrev #1 2020/2021

Kategori: Aktuelt

Nyhetsbrev #1

Da var vi allerede godt i gang med skoleåret, så her kommer det aller første nyhetsbrevet. August var så kort at det ikke ble tid til noe nyhetsbrev, men vanligvis vil det komme ut nyhetsbrev siste fredag hver måned.

Covid-19 vs. Vanlig influensasesong

Covid-19 byr på vanskelig utfordringer for oss alle. Vi går nå en særlig vanskelig tid i møte, da høsten er høysesong for influensa, forkjølelser, hosting og harking. Hva er covid-19? Hva er en helt vanlig høstforkjølelse? Hvordan skiller vi mellom dem? Når skal man holde seg hjemme? Hva er greit og hva er ikke greit? Er barnet mitt sykt dersom det bare hoster? Eleven hadde feber i går men ikke i dag, er det greit å komme på skolen i dag?

Vi har stor forståelse for at det derfor er mye usikkerhet blant foreldregruppa. Vi lever i en tid med utfordringer vi ikke er forberedte på eller har særlig kunnskap til å håndtere. For skolens ansatte er det like vanskelig å avgjøre hva som er alvorlige symptomer og hva som ikke er det. Vi ønsker å orientere om at det er foresattes ansvar å sørge for å ta en trygg avgjørelse, og at det anbefales å konsultere seg med en lege når det er den minste tvil. I tillegg er alle foresatte også oppfordret til å holde seg oppdaterte på siste versjon av de nasjonale smittevernreglene. Dersom en elev sier til lærer at han/hun føler seg dårlig, eller viser tydelige symptomer, vil vi i denne perioden ha en lavere terskel for å melde fra til foresatte.

Influensasesongen byr på mange nye og krevende utfordringer parallelt med covid-19.

Covid-19 og fravær

Som en konsekvens av lavere terskel for å holde elever hjemme eller sende elevene hjem fra skolen, har Kunnskapsdepartementet utarbeidet ekstraordinære fraværsrutiner. Vi ber om at alle er flinke til å kontakte kontaktlærer blir informert på morgenen for hver dag eleven holdes hjemme. Dette hjelper både kontaktlærer og faglærere med å planlegge dagen og tilpasse opplegg og aktiviteter i henhold til elevgruppen som er tilstede på skolen. Med uforutsigbart oppmøte som et naturlig resultat av at elever oftere vil bli holdt hjemme av smittevernårsaker, får lærerne ofte ekstra utfordringer med å omorganisere dagen. Som skole med fådelte klasser underviser vi ofte med gruppe- og parrelaterte aktiviteter, ofte lagt opp for at elever f.eks. skal arbeide trinnvis eller med en egnet læringspartner.

I tillegg slipper lærere å bruke ekstra tid på parkeringsplassen for å vente på elever som ikke kommer til skolen.

Kunnskapsdepartementet skriver som følger:

Fra og med 24.08.2020 og frem til og med 31.10.2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

  • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
  • unntas fraværsgrensen

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntakene i første omgang skal gjelde ut oktober. Departementet vil på bakgrunn av smittesituasjonen vurdere om det er grunn til å videreføre unntakene.

Skolefotograf

Vanligvis har vi bestilt skolefotograf til rett etter skolestart. Grunnet covid-19 har vi holdt dette på vent da vi har vært usikre på om dette lar seg gjøre med alle restriksjoner og smittevernregler som skal følges. Med sikre rutiner og tilstrekkelig avstand har vi nå mulighet til å gjennomføre fotograferingen. Vi har kontaktet fotografen og vil komme tilbake til dere per e-post med mer informasjon om dato.

Fra klasserommene

Dette året jobber vi mer med tematisk organisering av opplæringen som en del av overgangen til de nye læreplanene. For å få i gang prosjekter med mål om at hele skolen skal gjøre noe sammen i felleskap, har vi valgt å plukke ut månedlige tverrfaglige temaer der hver klasse arbeider med en presentasjon som skal presenteres i slutten av hver måned. Felles tema for september er «Landet vi bor i/landet vi kommer fra». Hver klasse velger deretter et eget fokus innenfor dette temaet. De står derfor fritt til å finne noe som er tilpasset kompetansemålene for deres klasser. Selv om vi ikke har presentasjon før neste uke kan vi likevel gi dere et lite snikinnblikk i hva som står på menyen. 1.-3. trinn har jobbet med et prosjekt der de har sammenlignet Norge og Belgia. De har sett på areal, språk, idrettsstjerner, kunstnere, musikk, religion, valuta, klima, landskap og mye mer! De skal presentere en veggavis som er med å fremstille likheter og ulikheter elevene har kommet frem til i løpet av prosjektet. 4.-7. trinn har fokusert på Norges historie. De skal presentere en «stop motion»-film som viser noe av det viktigste innholdet fra Norges historie og utvikling. Ungdomstrinnet har sett nærmere på livet i Belgia og de har lagd presentasjoner i flere ulike formater. De har lagd et podcast som gir norsk ungdom et innblikk i hvordan det er å bo i Belgia, de har lagd en video som forteller om språkene i Belgia, og de skal også vise frem en lesefortelling.

Å lage stop motion-film er et spennende prosjekt som krever kreative løsninger!

Det skjer også mye spennende på skolebiblioteket. I fjor la vi inn en søknad om å få være med i en treårig forsøksordning (2020-2022) med det formålet å gi barn og unge tilgang til et større utvalg av nye norske bøker gjennom skolebiblioteket enn de har i dag. Ordningen sørger for innkjøp og distribusjon av kulturfondbøker til skolebibliotek i grunnskolen. Biblioteksentralen distribuerer bøker på vegne av Kulturrådet, og det blir sendt ut ca. åtte puljer i året med barne- og ungdomslitteratur. DNSB var så heldige å bli trukket ut til å være med i forsøksordningen, og for noen uker siden mottok vi endelig vår første bokpakke! Alle klassene våre benytter seg av biblioteket og mange har allerede begynt å utforske de nyankomne bøkene. På 1.-7. trinn har vi f.eks. ukentlige biblioteksbesøk der en elev er bibliotekassistent og får lære mer om praktisk bibliotekarbeid!

I tillegg til prosjekter og annet skolearbeid har elevene på 5., 8. og 9. trinn vært gjennom nasjonale prøver i løpet av de siste ukene. Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Prøvene i lesing og regning gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn, og prøvene i engelsk gjennomføres på 5. og 8. trinn.

Helt til slutt ønsker vi også å skryte av en fin, aktiv og sammensveiset elevgruppe! Årets elevgruppe klør seg sjeldent i hodet og funderer på hva de skal benytte friminuttene til. De er aktive, leker godt sammen og havner sjeldent i konflikter. Dessuten går det nesten ikke et friminutt uten at ungdommene våre sosialiserer eller spiller ballspill med medelever fra EEBA. I første friminutt i dag hadde hele DNSB fra 1. til 10. trinn slått seg sammen for å spille stikkball! Lærergruppa er veldig stolte av å se ei elevgruppe som er så flinke til å ta vare på hverandre, og håper derfor at den gode trenden vedvarer☺

Elevundersøkelse / Brukerundersøkelse

Hver høst gjennomfører vi den obligatoriske elevundersøkelsen. Vi planlegger å starte opp gjennomføringen like etter høstferien. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

I tillegg til elevundersøkelsen vil vi også gjennomføre foreldreundersøkelsen i løpet av senhøsten. Foreldreundersøkelsen har vi vanligvis gjennomført annethvert år. Foreldreundersøkelsen gir deg som forelder mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen og om skole-hjem-samarbeidet. Resultatene fra undersøkelsen benyttes av skolen, skoleeier og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle skole- og læringsmiljøet.

I forkant av begge undersøkelsene vil vi sende ut mer utfyllende informasjon om alt fra gjennomføring, formål og personvern relatert til undersøkelsene.

Sykkeldag for barneskolen

Vi blir å gjennomføre en enkel sykkeldag for 1.-7. trinn tirsdag 29. september. Vanligvis har vi syklet ut av campusområdet for å trene på enkle trafikkregler og trygg ferdsel i trafikken. Grunnet covid-19 har ikke skolene lov til å forlate campus. Vi vil likevel ha en dag der vi fokuserer på regler, gjennomfører sykkelløyper og setter opp et par situasjoner som elevene kunne møtt i trafikken.

Aller sist ønsker vi å takke hele foreldregruppa for samarbeidet i forbindelse med situasjonen vi befinner oss i. Det er godt å vite at vi har ei foreldregruppe som tar situasjonen på alvor og gjør sitt aller beste for å gjøre det beste ut av tingenes tilstand. Vi håper at vi klarer å holde elevgruppa og lærergruppa frisk og rask, og at vi kan bygge videre på den fine starten vi har fått på skoleåret 2020/2021.

Med vennlig hilsen alle ansatte på DNSB.

Flere innlegg: